DEZE DOMEIN NAAM IS TE KOOP DEZE WEBSITE IS TE KOOP

Uw klankbord bij ieder arbeidsconflict

Selecteert uit het ADR spectrum uw juiste oplossingsstrategie

Helpt u bij het vinden van de meest kansrijke oplossingsmodaliteit

Ondersteunt u bij het oplossen van conflicten binnen en tussen organisaties

Verschaft u inzicht in de voor- en nadelen van de verscheidene oplossingsmodaliteiten

Beschikt over de deskundigheid om u in elke fase van de geschiloplossing bij te staan

Helpt u bij het verhelderen en verduidelijken van ieder geschil binnen de organisatie

MediationAdvies.nl ©1997-2021 The Netherlands: Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door overtypen, uitprinten, fotokopieŽn, opnamen, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.