Algemene voorwaarden en zie ook onze Disclaimer

Algemene voorwaarden MediationAdvies voor bezoekers / zoekers van ADR Advies

1.Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en transacties, met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij wij schriftelijk met diens voorwaarden hebben ingestemd. Op onze Mediation is tevens van toepassing, tenzij er een afwijkende Mediation-overeenkomst met ons is gesloten, de NMI-mediation-overeenkomst zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation ook in het geval de mediation-overeenkomst niet is ondertekend.

1.2 Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij daarvan uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.

2.        ACCEPTATIE VAN OPDRACHTEN EN WIJZE VAN UITVOERING

2.1 Een opdracht wordt steeds aanvaard onder het voorbehoud dat wij binnen vijf werkdagen na inzage in het dossier het recht hebben de opdracht alsnog terug te geven, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2.2 Wij zijn gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren. Met wensen van de opdrachtgever (bijvoorbeeld gebruik van bepaalde terminologie) houden wij rekening, voor zover wij zulks verantwoord achten.

2.3 Wij zijn gerechtigd de aan ons verstrekte opdrachten geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

2.4 Wij verplichten ons een eventuele door ons voor de uitvoering van de opdrachten ingezette derden tot geheimhouding ten opzichte van alle gegevens waarvan wij tijdens de uitvoering van het werk kennis nemen.

2.5 Wij zullen op generlei wijze onszelf of derden bevoordelen door gebruik te maken van gegevens waarvan wij tijdens de uitvoering van het werk kennis nemen.

3        AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Wij zijn alleen aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een verwijtbare tekortkoming onzerzijds. De omvang van onze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.

3.2 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging, beschadiging van de aan ons toevertrouwde dossierstukken, manuscripten, documenten, papieren, boeken, diskettes, video of audio banden en andere informatiedragers, tenzij dit te wijten is aan arglist.

4.        LEVERING

4.1 Levertijden geven wij zo nauwkeurig mogelijk, doch steeds vrijblijvend, aan. Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn met meer dan 20 werkdagen heeft de opdrachtgever het recht tot ontbinding van de overeenkomst. Wij zijn in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

4.2 Alle teksten, ook welke franco worden geleverd, reizen voor risico van de opdrachtgever.

4.3 In geval de opdrachtgever een opdracht na gunning om andere redenen dan overmacht intrekt, is de opdrachtgever gebonden tot vergoeding van het op dat tijdstip reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

4.4 Mocht de opdrachtgever menen over tekortkomingen in het geleverde recht tot klagen te hebben, dan dient hij de klacht schriftelijk en binnen tien werkdagen na levering aan ons aangetekend mede te delen. Het uitten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

4.5 In geval wij een klacht als gegrond beoordelen, zullen wij -te onzer keuze- het geleverde verbeteren, of het vervangen, of een reductie op de het factuurbedrag verlenen.

5.        OVERMACHT

5.1 Onder overmacht wordt verstaan elke bij het sluiten van de overeenkomst onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van enige verplichting redelijkerwijs niet door de opdrachtgever kan worden verlangd. Met overmacht gelijk te stellen zijn ziekte, werkstaking, werkliedenuitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of bij onze leveranciers.

5.2 Ingeval van overmacht zijn de verplichtingen van partijen over en weer opgeschort. Mocht de overmachtsituatie zo lang duren dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, dan kan elke partij de overeenkomst door enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst ontbinden, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Indien wij ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering moeten staken, houden wij wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde en geleverde werkzaamheden.

6        VERZENDING

6.1 Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip van verzending per gewone post, telefax, koerier, e-mail e.d.

6.2 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment dat het medium de verzending heeft bevestigd. Een en ander dient door ons bij voorbeeld door middel van een afdruk van de desbetreffende communicatiedialoog te worden gestaafd.

7        AUTEURSRECHTEN

7.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, behouden wij het auteursrecht op door ons vervaardigde schriftelijke verslagen, rapporten, schriftelijke adviezen, artikelen en andere publicaties en andere teksten.

8        BETALING

8.1 De betaling van rekeningen dient uiterlijk binnen 14 dagen na factureerdatum op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. Betalingstermijnen zijn fatale termijnen, bij overschrijding waarvan de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim is.

8.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten na de eerste aanmaning worden geacht tenminste 15% van de vordering te bedragen, echter met een minimum van €.229,00

8.3 Ter verkrijging van een grotere zekerheid hebben wij het recht, in gevallen naar onze keuze, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, bankgaranties en dergelijke te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen en/of tevens behouden wij ons het recht voor om tijdens de uitvoering van de opdracht deelfacturen te verzenden. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na ons schriftelijk verzoek een dergelijke zekerheid heeft gesteld, zijn wij gerechtigd onze verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behouden wij het recht op vergoeding van de tot op dat tijdstip uitgevoerde en geleverde werkzaamheden.

8.4 Indien de opdrachtgever van oordeel is dat aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden om daartegen binnen de in lid 1 genoemde betalingstermijn schriftelijk en aangetekend en gespecificeerd te protesteren. Bij gebreke van een zodanig protest vervalt zijn recht om tegen de hoogte van het factuurbedrag bezwaar te maken.

9.        GESCHILLEN

9.1 Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen Partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het NMI-Mediation-Reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation.

9.2 Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil, met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie, in eerste aanleg voorgelegd worden aan het oordeel van de bevoegde rechter in Amsterdam, met toepassing van het Nederlandse recht, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.

10.        SLOTBEPALINGEN

10.1 Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Indien één of meer bepalingen uit deze voorwaarden en/of van onze overeenkomsten met de opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen onverlet.

©1997-2014 MediationAdvies.nl